Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα - Εργολάβοι
Πώς έχετε κέρδος απο την τοποθέτηση Φ/Β;

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε μια καινούργια πολυκατοικία, είναι μια επένδυση για τον εργολάβο, η οποία αποδίδει τόσο περισσότερο, όσο πιο μεγάλος είναι ο χρόνος μέσα στον οποίο θα γίνει η πώληση των διαμερισμάτων από το πρώτο και έπειτα.
Ας δώσουμε, όμως, μια πιο λεπτομερή εξήγηση. Ένας εργολάβος αφού ολοκληρώσει την κατασκευή μιας πολυκατοικίας, τοποθετεί με δικά του έξοδα ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, στην στέγη ή στο δώμα. Βέβαια είναι καλό να σχεδιάσει την στέγη ή το δώμα έτσι ώστε να πάρει το καλύτερο δυνατό σύστημα. Αυτό άμεσα, σημαίνει αύξηση της αξίας των διαμερισμάτων. Πρέπει να τονιστεί ότι η πραγματική διαφορά στην τελική χρηματική αξία είναι πολύ μικρή συγκριτικά με αυτήν χωρίς Φ/Β σύστημα. Σε αυτό το σημείο δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ, εφόσον δεν υπάρχει κοινόχρηστος λογαριασμός ρεύματος. Μόλις όμως το πρώτο διαμέρισμα πωληθεί, αυτόματα ενεργοποιείται και το κοινόχρηστο ρεύμα. Τότε γίνεται η διαδικασία σύνδεσης του συστήματος στην ΔΕΗ, και το σύστημα αρχίζει να αποδίδει. Ο εργολάβος κατά την πώληση του πρώτου διαμερίσματος προχωρεί σε συμφωνία με τον αγοραστή, ο οποίος πλέον δικαιούται ένα μέρος από το κέρδος που δίνει το Φ/Β σύστημα , ανάλογα τον αριθμό των διαμερισμάτων. Αν για παράδειγμα υπάρχουν δέκα (10) διαμερίσματα, τότε ο αγοραστής δικαιούται το ένα δέκατο (1/10) του χρηματικού κέρδους. Έτσι τα υπόλοιπα εννέα δέκατα (9/10) του κέρδους μένουν στον εργολάβο. Κάθε φορά που ο εργολάβος πουλάει ένα διαμέρισμα, δίνει το αντίστοιχο ποσοστό στον νέο ιδιοκτήτη, μέχρις ότου πωληθούν όλα τα διαμερίσματα, οπότε και παύει να έχει απολαβές από το Φ/Β σύστημα. Όλο όμως το χρονικό διάστημα μέχρι την πώληση και του τελευταίου, ο εργολάβος έχει κέρδος.
Με τον τρόπο που αναφέραμε ο εργολάβος που τοποθετεί ένα φωτοβολταϊκό σύστημα σε μια νέα πολυκατοικία, αρκεί να πουλήσει ένα από τα διαμερίσματα, και αρχίζει να έχει κέρδος από το σύστημα. Έτσι όταν πωληθούν όλα τα διαμερίσματα, το συνολικό κέρδος του, είναι αυτό της πώλησης των διαμερισμάτων (συν την απόσβεση του συστήματος) συν το κέρδος που αποκόμισε από το φωτοβολταϊκό σύστημα μέσω του δικτύου της ΔΕΗ.